Tijd voor een carpoolstrook in België

carpool_2

Eind 2013 lanceerde de Franstalige CDH een voorstel om carpoolrijstroken in te richten op de Brusselse Ring. CDH reageerde hiermee op de verbreding van de ring, voorgesteld door de Vlaamse Regering. Een carpoolstrook is een rijstrook waar enkel voertuigen met meerdere passagiers mogen rijden. Dit is een bijzondere prikkel om het carpoolen te stimuleren en verhoogt de efficiëntie van de weg, zonder infrastructuuruitbreiding. Wat dacht je? Mpact staat 100% achter dit voorstel, en formuleerde dit eerder al in verschillende verkiezingsmemoranda.

Sinds 2001 is het wettelijk mogelijk om in België een carpoolstrook in te richten. Toenmalig federaal Minister voor Mobiliteit, Isabelle Durant, nam het initiatief om een carpoolrijstrook in de verkeerswetgeving op te nemen (zie kader). Het effectief installeren ervan is een regionale bevoegdheid. Mpact vermoedt echter dat sindsdien geen enkel gewest het initiatief nam om een carpoolstrook aan te leggen.

In het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt de mogelijkheid van carpoollanes gesuggereerd. Maar, wat vreemd is voor een plan, er wordt in de tekst meteen geaarzeld! Zo stelt het plan dat dit heel wat infrastructuuraanpassingen zou vergen. Niet meer of minder dan de toegejuichte spitsrijstroken, toch? Ook stelt het plan vragen over de handhaving, en de onduidelijkheid rond de kosten en baten ervan. Wel, the proof of the pudding is in the eating. Mpact ijvert voor een eerste experiment.

Aangezien volgens hetzelfde mobiliteitsplan 72% van de respondenten uit de publieksparticipatie akkoord is met carpoolmaatregelen als aanpak voor het fileprobleem, menen we dat er voldoende draagvlak is.

Wist je dat…

er in België een verkeersbord bestaat om carpooIrijstroken te kunnen installeren? Op 17 december 2001 werd een Koninklijk Besluit afgesloten die dit toeliet.

carpool

Als het verkeersbord C5 is aangevuld met de vermelding “Uitgezonderd 2+” of ”Uitgezonderd 3+” mag de rijbaan of rijstrook die op die manier is aangeduid, enkel gebruikt worden door voertuigen met ten minste 2 of 3 inzittenden, naargelang de vermelding op het onderbord. Ook de voertuigen van het openbaar gemeenschappelijk vervoer mogen deze rijstroken gebruiken. Alle andere voertuigen mogen enkel op de aldus aangeduide rijstroken rijden

  • om de op- en afritten te gebruiken,
  • om van richting te veranderen,
  • of om een aanpalende eigendom te bereiken.